Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.1.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (EV 191/2018 vp; HE 173/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 173/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Aino Still, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342041
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat: 1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa kevytautojen käytön turvallisuutta ja sääntelyn vaikutuksia erittäin tiiviisti ja tarvittaessa ryhtyy viipymättä asianmukaisiin säädösmuutos- tai muihin toimenpiteisiin. Valtioneuvoston tulee toimittaa asiasta selvitys liikenne- ja viestintävaliokunnalle viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto säätää voimassa olevan tieliikennelain nojalla valtioneuvoston asetuksella kevytautoille velvollisuuden käyttää hitaan ajoneuvon kilpeä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen