Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/110

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 144/2018 vp; EV 162/2018 vp)

HE 144/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Arto Rajala, Hallitusneuvos p.+35 8295064828
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähkömarkkinalain muuttamisesta, lain sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta, lain väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, lain maakaasumarkkinalain 21 ja 59 §:n muuttamisesta ja lain energiatehokkuuslain 25 §:n 5 momentin kumoamisesta ja määrää lain sähkömarkkinalain muuttamisesta, lain sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta ja lain väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019, lain maakaasumarkkinalain 21 ja 59 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja lain energiatehokkuuslain 25 §:n 5 momentin kumoamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen