Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.2.2019 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 88/2018 vp; EV 175/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 88/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150260
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ohjeistaa lapsenhuoltolain uudistuksen toimeenpanossa lapsen edun olevan kaikkea päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulkintaperiaate. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus mahdollisimman pian selvittää ja arvioi vuoroasumisen vaikutukset ja muutostarpeet etuuksia ja palveluja koskevaan lainsäädäntöön sekä valmistelee viipymättä tarvittavat lainsäädäntömuutokset annettaviksi eduskunnalle. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa ja kehittää vanhemmuuden ja parisuhteen tukea ja erotilanteiden palveluja pitkittyneiden ja vaikeiden lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien riitojen ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. 4. Eduskunta edellyttää, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian tuomioistuinkäsittelyä varten laadittavan olosuhdeselvityksen tekemisestä annetaan valtakunnallista ohjeistusta ja koulutusta sekä arvioidaan tarve säätää kelpoisuusvaatimukset selvityksen tekemiselle. 5. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkoin lapsenhuoltolain uudistuksen toimeenpanoa ja vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota muun muassa entistä laajempien lapsen huoltoa, asumista ja tapaamista koskevien sopimismahdollisuuksien ja sosiaaliviranomaisten toimivaltuuksien käyttöön, vuoroasumisen toimivuuteen sekä vieraannuttamiseen ja muuhun tapaamisoikeuden estämiseen tarkoitettujen keinojen tehokkuuteen.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2019 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
 3. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
 5. Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om underhåll för barn
 7. Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 10 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
 9. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
 10. Lag om ändring av rättegångsbalken
 11. Laki hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 19 a § i förvaltningsprocesslagen
 13. Laki avioliittolain 23 a §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 23 a § i äktenskapslagen
 15. Laki adoptiolain 63 ja 95 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 63 och 95 § i adoptionslagen
 17. Laki holhoustoimesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 11 § i lagen om förmyndarverksamhet
 19. Laki uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 3 § i religionsfrihetslagen
 21. Laki lastensuojelulain 46 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 46 § i barnskyddslagen
 23. Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 10 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen