Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta (HE 291/2018 vp; EV 211/2018 vp)

HE 291/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain merityösopimuslain 1 luvun 7 §:n ja 13 luvun 17 a §:n muuttamisesta, lain merityöaikalain muuttamisesta, lain työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta sekä lain laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.