Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 243/2018 vp; EV 221/2018 vp)

HE 243/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Paula Kirppu, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530552

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
 1. Sijoitusrahastolaki
 2. Lag om placeringsfonder
 3. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 5. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
 7. Laki lahjanlupauslain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om gåvoutfästelser
 9. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
 11. Laki sijoituspalvelulain 1 luvun 2 §:n ja 11 luvun 15 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 1 kap. 2 § och 11 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster
 13. Laki kiinteistörahastolain 1 ja 15 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 1 och 15 § i lagen om fastighetsfonder
 15. Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande
 17. Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter
 19. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 2 ja 18 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 2 och 18 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
 21. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 5 kap. 1 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
 23. Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 3 luvun 6 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 3 kap. 6 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
 25. Laki joukkorahoituslain 2 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 2 § i lagen om gräsrotsfinansiering
 27. Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 14 § i handelsregisterlagen
 29. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
 31. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
 33. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 16 och 17 § i lagen om beskattningsförfarande
 35. Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 34 § i lagen om förmyndarverksamhet

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.