Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/13

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi (HE 322/2018 vp; EV 264/2018 vp)

HE 322/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Erik Strömberg, Hallitusneuvos p.029 5163190
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rintamasotilaseläkelain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta, lain ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja lain vammaisetuuksista annetun lain 9 a §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen