Valtioneuvoston asetus VM/2019/38

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Anna Gau, Hallitussihteeri p.+35 8295530321
Asia
Valtion virkamieslakiin (750/1994) on lainmuutoksella (181/2019) lisätty uusi 68 §, jossa säädetään valtiovarainministeriön yhteydessä toimivasta valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta. Laki tuli voimaan 1.3.2019. Sen mukaan virkamieseettisen neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä virkamiesetiikkaan liittyviä asioita ja antaa valtion virastojen pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä kysymyksistä. Neuvottelukunta on toiminnassaan riippumaton. Pykälässä säädetään myös, että neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta sekä neuvottelukunnan mahdollisuudesta kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita avukseen toimikaudekseen tai rajoitetuksi ajaksi.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta
Vaikutukset
Taloudelliset: Neuvottelukunnasta aiheutuvat kustannukset koostuisivat neuvottelukunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteeristölle maksettavista kokouspalkkioista, mahdollisista asiantuntijapalkkioista ja muista toimintamenoista. Neuvottelukuntaan ja sihteeristöön kuuluvalle maksetaan valtiovarainministeriön kulloinkin voimassa olevan kokouspalkkiosuosituksen mukaiset kokouspalkkiot. Neuvottelukunnan kustannukset maksetaan valtiovarainministeriön toimintamenomomentilta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen