Sopimuksen hyväksyminen LVM/2019/28

« Raha-asiainvaliokunta 28.3.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sopimus henkilöjunaliikenteen ostamisesta ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020, jatko-optiolla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Elina Thorström, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342393
Asia
Liikenne- ja viestintäministeriö hankkii VR-Yhtymä Oy:ltä niin sanottua ostoliikennettä henkilöjunaliikenteen kaukoliikenteeseen sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alueen ulkopuoliseen lähijunaliikenteeseen. Voimassaoleva liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymä Oy:n välinen ostosopimus on tehty ajalle 2016–2019. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR-Yhtymä Oy ovat neuvotelleet henkilöjunaliikenteen ostosopimuksen sisällöstä seuraavalle sopimuskaudelle. Sopimus alkaisi 1.1.2020 ja päättyisi 31.12.2020. Osapuolet voivat kuitenkin jatkaa sopi-musta 19.6.2022 asti (Optiokausi) sopimalla Optiokauden käyttämisestä kirjallisesti viimeistään 31.12.2019 mennessä. Sovitulla kokonaisuudella lisätään lähijunaliikenteen tarjontaa nykyisestä ja kehitetään kaukoliikenteen aikataulurakenteita. Sopimuksen seurantaan ja valvontaan on myös luotu selkeä mekanismi ja sopimuksella pyritään lisäämään läpinäkyvyyttä julkisen rahan käyttöön. Liikennöintikorvaus perustuu VR:n LVM:n pyynnöstä esittämään tarjoukseen. Tarjouksen perusteella vuotuisen liikennöintikorvauksen määrä on 29.245.454 euroa (alv 0 %). Arvonlisäverovelvollinen liikennöintikorvaus on siten 32.169.996 euroa vuodessa. Korvaus vastaa vuoden 2019 eduskunnan myöntämän määrärahan tasoa, joka on 32.170.000 euroa. Vuotuinen korvaus jaetaan 12:lla ja korvaus maksetaan kuukausittain. Jos osapuolet käyttävät jatko-option, vuonna 2022 liikennöintikorvaus vastaa sopimuskauden pituutta. Kesäkuussa 2022 liikennöinti-korvauksen suuruus on 1.697.859 euroa. Uuden ostoliikennesopimuksen voimaantulo vuoden 2020 alussa edellyttää, että eduskunta on myöntänyt tarvittavan määrärahan valtion talousarvion momentille 31.30.63 (joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen). Jos määrärahaa vähennettäisiin, sopimuksessa on sovittu muutosmekanismista, jolla hankittavan liikenteen määrää sopeutetaan yhteisesti sovitulla tavalla.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Vuosittainen liikennöintikorvaus ja samalla vuoden määräaikaisen sopimuksen yhteenlaskettu liikennöintikorvaus 32.169.996 euroa (alv 10 %). Jos osapuolet päättäisivät käyttää jatko-option, koko sopimuskauden yhteenlaskettu liikennöinti-korvaus olisi 79.442.016 euroa (alv 10 %)
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta