Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/105

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 100/2018 vp; EV 294/2018 vp)

HE 100/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Pauli Kariniemi, Finanssineuvos p.+35 8295530210
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av kreditinstitutslagen
 3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 4. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av kreditinstitutslagen
 5. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
 7. Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
 9. Laki maksulaitoslain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut
 11. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 3 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 3 kap. 3 § i lagen om handel med finansiella instrument
 13. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 15. Laki arvopaperimarkkinalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 12 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen
 17. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 22 §:n ja 8 luvun 2 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 2 kap. 22 § och 8 kap. 2 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
 19. Laki sijoitusrahastolain 26 luvun 2 §:n ja 27 luvun 7 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 26 kap. 2 § och 27 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder
 21. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
 23. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 31 ja 33 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 31 och 33 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
 25. Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta
 26. Lag om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
 27. Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
 29. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 4 och 16 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
 31. Laki säästöpankkilain muuttamisesta
 32. Lag om ändring av sparbankslagen
 33. Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 12 § i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland