Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/98

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 157/2018 vp; EV 251/2018 vp)

HE 157/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tuomas Kaivola, Neuvotteleva virkamies p.029 5342366
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019 kuitenkin niin, että liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain 27–41 ja 193 § tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av lagen om transportservice
 3. Laki ajokorttilain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av körkortslagen
 5. Laki ajoneuvolain 3 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 3 § i fordonslagen
 7. Laki ajoneuvoverolain 63 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 63 § i fordonskattelagen
 9. Laki aluskiinnityslain 44 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 44 § i lagen om inteckning i fartyg
 11. Laki alusrekisterilain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av fartygsregisterlagen
 13. Laki autoverolain 28 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 28 § i bilskattelagen
 15. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
 17. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
 19. Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen
 21. Laki ilmailulain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av luftfartslagen
 23. Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 14 och 15 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
 25. Laki laiva-apteekista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 2 § i lagen om fartygsapotek
 27. Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
 29. Laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om läkarundersökning av fartygspersonal
 31. Laki koulumatkatukilain 4 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 4 § i lagen om stöd för skolresor
 33. Laki pelastuslain 89 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 89 § i räddningslagen
 35. Laki polttoainemaksusta annetun lain 2 ja 18 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 2 och 18 § i bränsleavgiftslagen
 37. Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 4 § i lagen om ordningsbotsförseelser
 39. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n 2 momentin 4 kohdan kumoamisesta
 40. Lag om upphävande av 24 a § 2 mom. 4 punkten i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
 41. Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande
 43. Laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 1 § i lagen om registrering av farkoster
 45. Laki ajokorttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 46. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av körkortslagen