Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2017/130

« Tasavallan presidentin esittely 26.4.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 159/2017 vp; EV 303/2018 vp)

HE 159/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Joni Komulainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163453
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n 5 momentin kumoamisesta, lain potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 5 momentin kumoamisesta sekä lain sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä
 2. Lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
 3. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om Institutet för hälsa och välfärd
 5. Laki lääkelain 30 e §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 30 e § i läkemedelslagen
 7. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n 5 momentin kumoamisesta
 8. Lag om upphävande av 18 § 5 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
 9. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 5 momentin kumoamisesta
 10. Lag om upphävande av 13 § 5 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter
 11. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 15 § i lagen om elektroniska recept
 13. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 §:n 3 momentin kumoamisesta
 14. Lag om upphävande av 10 § 3 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
 15. Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 §:n 3 momentin kumoamisesta
 16. Lag om upphävande av 15 § 3 mom. i lagen om utredande av dödsorsak
 17. Laki tartuntatautilain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
 19. Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain kumoamisesta
 20. Lag om upphävande av lagen om riksomfattande personregister för hälsovården
 21. Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annetun lain kumoamisesta
 22. Lag om upphävande av lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
 23. Laki toimeentulotuesta annetun lain 14 g §:n 3 momentin kumoamisesta
 24. Lag om upphävande av 14 g § 3 mom. i lagen om utkomststöd