Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2018/21

« Tasavallan presidentin esittely 10.5.2019 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 55/2018 vp; EV 310/2018 vp)

HE 55/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Suvianna Pato-Oja, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488379
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa, lain poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen