Valtioneuvoston asetus VM/2019/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Leena Aine, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530032
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä. Asetus sisältäisi velvoitteita, jotka liittyvät kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain (530/2019) mukaiseen EU-riitojenratkaisumenettelyyn ja jotka koskisivat muita kuin asianomaisia henkilöitä. Velvoitteet koskisivat hakemuksen käsittelyä sekä riippumattomien ja pätevien henkilöiden luetteloa ja nimittämistä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä
Vaikutukset
Säännöksillä ei olisi vaikutusta verotulojen kertymiseen. Asetus täydentäisi ja täsmentäisi niitä velvoitteita, joita viranomaisilla olisi EU-riitojenratkaisumenettelyyn liittyen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen