Valtioneuvoston asetus MMM/2019/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Niemelä, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5162009
Asia
Lait vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain ja metsästyslain muuttamisesta (HE 286/2018 vp; EV 312/2018 vp) tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019. Asetukseen tehtäisiin lakimuutosten edellyttämät tekniset muutokset siten, että pesukarhua, piisamia, rämemajavaa, supikoiraa ja minkkiä koskevat säännökset poistettaisiin asetuksesta. Lisäksi asetuksen sääntelyä muutettaisiin siten, että elävänä pyytävää loukkua tai muuta vastaavaa pyyntivälinettä saisi käyttää nykyisin sallittujen lajien lisäksi villisian pyydystämiseen. Muutoksella lisättäisiin villisikakannan rajoittamiseksi ja afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi käytettäviä keinoja. Hirvieläimen metsästyksessä käytettävän ajavan koiran suurin sallittu säkäkorkeus korotettaisiin nykyisestä 28 senttimetristä 39 senttimetriin. Tarkoituksena on tehostaa etenkin voimakkaasti lisääntyneen valkohäntäpeurakannan metsästystä. Asetuksen 20 a §:n sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että naakka lisättäisiin lajeihin, joiden tappamiseen voi rakennuksen sisällä käyttää ilma-asetta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen metsästysasetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Metsästyslakiin ja vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annettuun lakiin tehtyjen muutosten vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä (HE 286/2018 vp). Asetusehdotuksella ei ole siltä osin itsenäisiä vaikutuksia. Hirvieläintä ajavan koiran säkäkorkeusrajan korottaminen tehostaisi metsästystä ja toisi uusia koirarotuja ja harrastajia mukaan hirvieläinten metsästykseen. Asetuksen 20 a §:n muutos vähentäisi poikkeuslupien tarpeesta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa, koska voimassa olevan lainsäädännön mukaan ilma-aseen käyttäminen on naakan osalta mahdollista vain Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen