Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2018/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.6.2019 14.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 269/2018 vp; EV 278/2018 vp)

HE 269/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Sari Rapinoja, Lainsäädäntöneuvos p.050 4327320
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen