Valtioneuvoston kirjelmä VM/2019/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.9.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehys)

U 7/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Marketta Henriksson, Finanssineuvos p.+35 8295530441
Asia
Komissio on antanut erillisen asetusehdotuksen talousarviovälineen ohjauskehyksestä eli hallinnoinnista euroalueen maiden kesken euroryhmän hyväksymien ehtojen mukaisesti. Euroryhmän kokouksessa 14.6.2019 hyväksyttiin uuden euroalueen talousarviovälineen pääpiirteet. Talousarviovälineestä on tarkoitus myöntää taloudellista tukea jäsenmaiden toteuttamille rakenneuudistuksille ja investoinneille, ja edistää näin euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä. Talousarvioväline on tarkoitus sisällyttää komission aiemmin antamaan asetusehdotukseen uudistusten tukiohjelmasta. Asetuksessa neuvostolle euroalueen kokoonpanossa annettaisiin tehtäväksi euroalueen uudistuksia ja investointeja koskeva yleinen strategia ja valvonta, sekä toisaalta maakohtainen ohjaus, joka koskisi talousarviovälineellä tuettavien uudistusten ja investointien tavoitteita. Asetusehdotus on yhdenmukainen euroryhmässä sovittujen suuntaviivojen kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Asetusehdotus olisi toteutuessaan suoraan sovellettavaa oikeutta eikä siitä aiheutuisi muutostarpeita kotimaiseen lainsäädäntöön. Ehdotuksella voisi toteutuessaan olla merkitystä siihen tapaan, miten Suomessa suunnitellaan ja toteutetaan rakenneuudistuksia. Taloudellisia vaikutuksia on syytä arvioida tarkemmin uudistusten tukiohjelmaa koskevan asetusehdotuksen käsittelyn yhteydessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen