Hallituksen esitys LVM/2019/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.9.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

HE 21/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Olli-Pekka Rantala, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342585
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännöksiä siten, että lait tulisivat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. Vahvistettujen lakien voimaantulosäännösten mukaan lait tulisivat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.Voimaantulon siirtämisen tavoitteena on selvittää, olisiko kevytautoja koskevia lakeja mahdollista muuttaa sellaiseksi, että ne olisivat Euroopan unionin lainsäädännön ja erityisesti ajokorttidirektiivin mukaisia. On kuitenkin mahdollista, että vaikka voimaantuloa siirrettäisiin ehdotetun mukaisesti vuodella, voi lopputuloksena olla lakien kumoamisen esittäminen, jos komissiota tyydyttävää ajokorttidirektiivin mukaista ratkaisua ei löydy. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
Vaikutukset
Kevytautolakien voimaantulon siirtämisellä on arvioitu olevan vaikutuksia muun muassa kevytautoksi muutettavaksi tarkoitetun henkilöauton jo ennen lakien voimaantuloa hankkineisiin yksityishenkilöihin, yrityksiin, jotka ovat markkinoineet tai valmistautuneet markkinoimaan kevytautoja tai niihin liittyviä tuotteita ja palveluja sekä viranomaisiin, jotka ovat valmistautuneet kevytautojen käyttöönottoon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen