Hallituksen esitys OKM/2019/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

HE 34/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia siten, että lapselle palautettaisiin subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan lakiin. Yksityisen hoidon tukena maksettaisiin korkeampaa tukea, kun lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen kokoaikaisesti. Varhaiskasvatusta järjestettäisiin edelleen osa-aikaisena tai alennettua yksityisen hoidon tukea maksettaisiin, kun lapsi osallistuu esiopetuksen tai perusopetuksen lisäksi järjestettävään varhaiskasvatukseen. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys lisää kunnan peruspalvelujen valtionosuusmomentin 28.90.30 menoja vuonna 2020 yhteensä 7,1 milj. euroa ja vuodesta 2021 lähtien kokovuotisesti 17 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen