Hallituksen esitys OKM/2019/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta

HE 35/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Kirsti Kotaniemi, Hallitusneuvos p.+35 8295330408
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Lailla toteutettaisiin hallituksen päättämä lukion yksikköhinnan vahvistaminen 18 miljoonalla eurolla. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys lisää valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin momentin 29.10.30 menoja vuosittain noin 7,5 miljoonaa euroa. Kuntien omarahoitusosuus lukion yksikköhinnan vahvistamisen määrärahalisäyksestä on noin 10,5 miljoonaa euroa, joten lukiokoulutuksen kunnan omarahoitusosuus kasvaa 1,92 euroa asukasta kohden.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen