Hallituksen esitys MMM/2019/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

HE 36/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden erillinen ensisaapumispaikkavalvonta liitettäisiin osaksi riskiperusteista elintarvikevalvontaa. Omavalvonnan vaatimuksia ja elintarvikehygieeniseen osaamiseen liittyviä käytänteitä helpotettaisiin. Laissa säädettäisiin uusista valvontaan liittyvistä työkaluista. Ruokavirastolle ehdotetaan vientiin liittyviä tehtäviä. Lakia päivitettäisiin vastaamaan uutta Euroopan unionin valvonta-asetusta. Elintarvikelakiin lisättäisiin toimijan luotettavuutta koskeva säännös. Samalla Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia muutettaisiin vastaavasti. Torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettamista edeltävä riskinarviointitehtävä siirrettäisiin Ruokavirastosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Samalla kasvinsuojeluaineista annettua lakia muutettaisiin vastaavasti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksellä kevennetään toimijoille ja viranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Valvontaviranomaisille esitetyillä uusilla valvonnan työkaluilla helpotetaan viranomaisten valvontatyötä sekä parannetaan kuluttajansuojaa. Vientiin liittyvillä tehtävillä helpotetaan elintarvikevientiä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen