Hallituksen esitys LVM/2019/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 37/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Emmi Nykänen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342397
Asia
Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää laskettaisiin 1,00 eurosta 0,90 euroon. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2020 alusta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Lentoliikenteen valvontamaksua kannetaan valtiolle lentoturvallisuuden valvontaa ja ilmailun julkisia hallintotehtäviä varten. Tavoitteena on ollut, että maksutulot kattaisivat valvontatoiminnan menot. Valtion tulot vähentyisivät noin 11,8 miljoonaan euroon kun ne nykyisellä maksutasolla olisivat noin 13,1 miljoonaa euroa eli vähennystä 1,3 miljoona euroa. Menojen määräksi arvioidaan tulevina seuraavina vuosina noin 12 milj. euroa. Jos huomioon otetaan ennustettu matkustajamäärän kasvu, kustannusvastaavuus olisi esitetyn muutoksen jälkeen Liikenne- ja viestintäviraston ennusteiden mukaan 98 % vuonna 2020.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen