Hallituksen esitys STM/2019/105

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 38/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Anne Ilkka, Hallitusneuvos p.029 5163384
Asia
Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolain muuttamista siten, että Vaasan sairaanhoitopiirillä olisi velvollisuus ylläpitää laajaa ympärivuorokautista päivystystä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin velvollisuus ylläpitää ruotsinkielistä päivystyspalvelua lakkautettaisiin. Yliopistollisille sairaaloille säädettäisiin velvollisuus antaa tuomioistuimille lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja erilliskorvausta vastaan. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri hallinnoisi asiantuntijalausuntojen antamista. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi terveydenhuoltolain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Päivystysjärjestelmän muutoksen johdosta momentille 28.90.30 ehdotetaan lisättäväksi 1 miljoona euroa. Lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista aiheutuvat kustannukset on tarkoitus maksaa momentilta 33.60.34, johon ehdotetaan tehtäväksi käyttötarkoituksen muutos.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen