Hallituksen esitys STM/2019/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 39/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia, työttömyysturvalakia, lapsilisälakia, elatustukilakia ja toimeentulotuesta annettua lakia. Sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäismääräisiä päivärahaetuuksia eli sairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa ja erityishoitorahaa esitetään korotettavaksi 20 eurolla kuukaudessa. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen viittaussäännökseen perustuen korotus koskisi myös vähimmäismääräistä kuntoutusrahaa. Työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan määrää korotettaisiin 20 eurolla kuukaudessa. Korotus koskee myös peruspäivärahan kanssa saman suuruista työmarkkinatukea, ja lisäksi muutos vaikuttaa ansiopäivärahan sekä vuorotteluvapaalain mukaisen vuorottelukorvauksen määrään. Monilapsisten perheiden lapsilisiä esitetään korotettavaksi 10 eurolla kuukaudessa neljännestä lapsesta alkaen ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta 10 eurolla kuukaudessa. Elatustukea korotettaisiin 7 eurolla kuukaudessa. Lisäksi yksinhuoltajan toimeentulotuen perusosaa esitetään korotettavaksi. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Mom. 33.10.50, 33.10.54, 33.10.57, 33.20.50, 33.20.52, 33.30.60 Vähimmäismääräisten päivärahaetuuksien ja kuntoutusrahan korottamisen johdosta valtion päivärahamenot nousevat 4,4 miljoonaa euroa. Toimeentulotukimenojen arvioidaan vähenevän noin 0,4 miljoonaa euroa ja yleisen asumistuen menojen noin 0,4 miljoonaa euroa. Vähimmäismääräisten päivärahaetuuksien ja kuntoutusrahan korottaminen lisää siten valtion menoja yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa. Työttömyysturvan korotuksen vaikutukset julkiseen talouteen ovat perusturvan etuusmenojen osalta arviolta 48 miljoonaa euroa ja ansioturvan osalta 15 miljoonaa euroa. Ansioturvan osalta menonkasvu kohdistuu valtionosuuksilla rahoitettaviin ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen perusosiin. Korotuksen arvioidaan vähentävän toimeentulotukimenoja noin 6 miljoonaa euroa ja yleisen asumistuen menoja arviolta noin 8 miljoonaa euroa. Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen korotus lisää valtion menoja noin 20,5 miljoonaa euroa ja perheen neljännestä ja sitä seuraavista lapsista maksettavien lapsilisien korotus noin 6 miljoonaa euroa. Elatustuen korotus seitsemällä eurolla kuukaudessa lisää valtion menoja 9 miljoonaa euroa vuodessa. Elatustuen korotuksen arvioidaan vähentävän toimeentulotukimenoja noin 0,7 miljoonaa euroa. Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen korotuksen ja toimeentulotuen yksinhuoltajan perusosan korotuksen yhteisvaikutus on 1,5 miljoonan euron lisäkustannus toimeentulotukimenoihin. Kaikkien muutosten yhteisvaikutus toimeentulotukimenoihin on noin 5,6 miljoonan euron säästö. Yhteensä muutokset kasvattavat valtion menoja arviolta 76 miljoonalla eurolla vuoden 2020 tasossa. Julkiset menot kasvavat noin 89 miljoonaa euroa, josta arviolta 9,6 miljoonaa kohdistuu kunnille ja 3,6 miljoonaa Työllisyysrahastolle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen