Hallituksen esitys STM/2019/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 40/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Kirsi Päivänsalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5163195
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksessä ehdotetaan, että lääkekorvausjärjestelmässä määräaikaisesti käytössä olevan, ehdollista korvattavuutta koskevan sääntelyn voimassaoloa väliaikaisesti jatketaan muutettuna vielä vuosiksi 2020—2025. Sääntelyyn ehdotetaan tehtäväksi sisällöllisiä tarkennuksia voimassa olleesta sääntelystä saatujen kokemusten perusteella. Esityksessä ehdotetaan myös selkeytettäväksi säännöstä korvattavasta lääkkeestä. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi tekninen tarkennus yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän oikeutta työterveyshuollon korvaukseen koskevaan säännökseen työterveyshuollon korvauksen mahdollistamiseksi työkyvyttömyyden alkamisajankohdasta lukien myös sairauspäivärahakauden aikana. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Ehdollista korvattavuutta koskevien säännösten ehdotetaan olevan voimassa 31 päivään joulukuuta 2025 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Mom. 33.30.60 Ehdollisen korvattavuuden päätöksiin liittyvät sopimukset ovat taloudellisia ja jokaiseen sopimukseen sisältyy palautusmaksua koskeva ehto. Palautusmaksujen arvioidaan olevan vuosittain keskimäärin noin 13,2 milj. euroa, jolloin sairausvakuutuksen lääkekorvausmenot alenisivat vastaavalla määrällä ja valtion rahoitusosuus alenisi 8,8 milj. euroa. Vaikutus vakuutettujen sairaanhoitovakuutusmaksuun on vähäinen. Ehdotuksen arvioidaan säilyttävän väliaikaisesti voimassa olevan ehdollisen korvattavuuden sääntelyn kustannusvaikutukset ennallaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen