Hallituksen esitys VM/2019/141

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.10.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi

HE 60/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Eeva Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530266
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kuntalakia, valtiokonttorista annettua lakia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia, perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa luotettavan, ajantasaisen ja vertailukelpoisen tiedon saaminen kuntien taloudesta kuntien ja valtion päätöksenteon tueksi. Kuntien ja kuntayhtymien tulisi tuottaa ja raportoida taloushallinnon tietojärjestelmistään erikseen säädetyt taloustietonsa yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa Valtiokonttorin ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon. Tietovarannon taloustiedot olisivat avoimen datan periaatteen mukaisesti maksutta eri tahojen käytettävissä. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin tietojen toimittamisen menettelystä ja ajankohdista sekä tilinpäätöksessä esitettävien tietojen sisällöstä ja tuottamisesta yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa. Valtiovarainministeriön asetuksella säädettäisiin vuosittain tarkemmin seuraavalla tilikaudella toimitettavien taloustietojen tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista. Valtiokonttorin tehtävänä olisi ylläpitää taloustietovarantoa ja toimia rekisterinpitäjänä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetussa laissa ja opetus- ja kulttuuritoimen lainsäädännössä otettaisiin huomioon ehdotettu taloustietojen raportointimalli. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020 ja sovellettavaksi tilikautta 2021 koskevista tiedoista alkaen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi (RV)
Vaikutukset
Kuntien ja kuntayhtymien taloudesta saatavan tiedon laadun, ajantasaisuuden ja vertailtavuuden lisääntyminen ja raportointikustannusten vähentäminen. TALOUDELLISET: Esitys ei merkitse kunnille uusia lakisääteisiä tehtäviä, vaan sillä kootaan nykyisiä raportointivelvoitteita teknisesti yhtenäiseen muotoon. Esityksestä aiheutuu kunnille kertaluontoisia toimeenpanokustannuksia, mutta se mahdollistaa kustannussäästöt pitemmällä aikavälillä. Arvioitujen kustannushyötyjen perusteella vähennettäisiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (momentti 28.90.30) porrastetusti v. 2022-2024 yhteensä 600 000 euroa. Valtiokonttorin pysyvät toimintamenot (28.20.01) kasvaisivat kuntien taloustietovarannon ylläpitotehtävän vuoksi 1,3 milj. euroa vuodesta 2021. Tehtävämuutoksen perusteella vähennettäisiin vuodesta 2022 alkaen Tilastokeskukselta 300 000 euroa (28.30.01) ja THL:lta (33.03.04) 10 000 euroa sekä TK:lle nykyisten tiedonkeruiden toteutuksesta maksetusta korvauksesta VM:ltä (28.01.01) 20 000 euroa ja OPH:lta (29.01.02) 60 000 euroa (enintään). Arviot vaikutuksista ja säästyvistä määrärahoista täsmentyvät, kun tietosisällön määritelmätyö etenee.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen