Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2019/84

« Tasavallan presidentin esittely 25.10.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 21/2019 vp; EV 12/2019 vp)

HE 21/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Olli-Pekka Rantala, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342585
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen