Valtioneuvoston asetus YM/2019/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020—2022

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Noora Herranen, Hallitussihteeri p.029 5250401
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022. Asetuksella annettaisiin pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annettua lakia (246/2019) tarkempia säännöksiä pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemiseen tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisestä. Tarkemmat säännökset koskisivat avustuksen soveltuvuutta Euroopan unionin sisämarkkinoille, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviä, avustuksen enimmäismäärää sekä avustushakemuksen sisältöä. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan samanaikaisesti pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain kanssa eli 1.1.2020 ja olevan voimassa 31.12.2022 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020—2022 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Tuen taloudelliset vaikutukset valtiolle muodostuisivat saavutettavista ympäristö- ja terveyshyödyistä sekä niistä kustannuksista, jotka aiheutuisivat tuen maksamisesta. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää valtion talousarviossa vahvistetun enimmäismäärän rajoissa ympäristöministeriön momenteilta 35.10.22 (Eräät ympäristömenot) ja 35.10.61 (Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen). Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020 sanotuille momenteille on varattu yhteensä noin 3 miljoonaa euroa (3 vuoden siirtomääräraha).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen