Valtioneuvoston asetus MMM/2019/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2020

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 3 §:n 4 momentin ja 7 §:n 4 momentin nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2020. Asetusehdotuksen mukaan aktiiviviljelijä voisi vuonna 2020 antaa uuden eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen. Aktiiviviljelijä voisi sitoumuksen antaessaan valita eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 4 §:ssä tarkoitettuja eläinlajikohtaisia toimenpiteitä. Toimenpiteitä olisi mahdollista valita nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatiloilla. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2020 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.10.43 (Eläinten hyvinvointikorvaukset) määrärahasta. Vuoden 2020 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 62,767 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. Eläinten hyvinvointikorvaukseen arvioidaan vuonna 2020 tarvittavan noin 62,0 miljoonaa euroa. Lisäksi momentilla 30.10.43 arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 22 miljoonaa euroa vuodelta 2019 siirtyvää määrärahaa. Siirtyvä määräraha käytetään vuodelta 2019 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen toisen maksuerän maksamiseen kesäkuussa 2020. Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten, valtion talousarvion mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen