Valtioneuvoston asetus MMM/2019/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Eläinten hyvinvointikorvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (121/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Muutoksella otettaisiin huomioon Euroopan komission Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 hyväksymät vuotta 2020 koskevat muutokset. Asetusta muutettaisiin siten, että emakoiden ja ensikoiden parannettuja porsimisolosuhteita koskevan toimenpiteen voisi valita koskemaan vain osaa maatilan emakoista ja ensikoista. Näin voitaisiin helpottaa vapaaporsitukseen siirtymistä maatiloilla. Asetukseen lisättäisiin myös säännös eläinmäärän laskemisesta siinä tapauksessa, että emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet –toimenpidettä toteutetaan vain osan maatilan emakoiden ja ensikoiden osalta. Lisäksi eläinyksikköä kohden maksettavaa korvausmäärää korotettaisiin emakoiden ja ensikoiden parannettuja porsimisolosuhteita koskevan toimenpiteen osalta 349 eurosta/eläinyksikkö 436 euroon/eläinyksikkö. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.10.43 (Eläinten hyvinvointikorvaukset) määrärahasta. Vuoden 2020 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 62,767 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. Eläinten hyvinvointikorvaukseen arvioidaan vuonna 2020 tarvittavan noin 62,0 miljoonaa euroa. Lisäksi momentilla 30.10.43 arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 22 miljoonaa euroa vuodelta 2019 siirtyvää määrärahaa. Siirtyvä määräraha käytetään vuodelta 2019 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen toisen maksuerän maksamiseen kesäkuussa 2020. Asetukseen ehdotetun muutoksen, jolla emakoiden ja ensikoiden parannettuja porsimisolosuhteita koskevaa toimenpidettä muutettaisiin ja korvaustasoa nostettaisiin, arvioidaan lisäävän määrärahatarvetta vuodesta 2019 noin 1,6 miljoonaa euroa. Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten, valtion talousarvion ja henkilötyövuosien puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen