Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/143

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi (HE 69/2019 vp; EV 78/2019 vp)

HE 69/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla, lain verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä lain hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.