Hallituksen esitys STM/2020/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.2.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

HE 13/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Susanna Rahkonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163215
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on tarkentaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista koskevaa sääntelyä. Lisäksi lakiin lisättäisiin kuntouttavan työtoiminnan sisällön määrittelyä koskeva säännös. Kuntouttavaan työtoimintaan tulisi aina sisältyä myös henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus. Lisäksi aktivointisuunnitelmaan ja monialaiseen työllistymissuunnitelmaan tulisi kirjata kuntouttavan työtoiminnan tavoite sekä henkilölle annettava tuki ja ohjaus kuntouttavan työtoiminnan aikana.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esitys sisältää tarkennuksia nykyiseen lakiin ja selkeyttää asiakkaan asemaa sekä eri tahojen roolia. Esitetyillä säädösmuutoksilla ei ole merkittäviä kustannuksia lisääviä vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.