Hallituksen esitys LVM/2020/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.3.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 17/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Kimmo Kiiski, Liikenneneuvos p.029 5342304
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tieliikennelakia, ajokorttilakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ja ajoneuvolakia. Uutta, pääosin 1.6.2020 voimaan tulevaa tieliikennelakia muutettaisiin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toteutetun virastouudistuksen vuoksi. Lisäksi lakiin lisättäisiin tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä niin sanottuja HCT-ajoneuvoyhdistelmiä ja raskaita moottorikelkkoja koskevat säännökset. Lakeihin tehtäisiin samalla myös eräitä muita korjauksia ja täydennyksiä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Ehdotettava muutokset ovat välttämättömät liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toteutetun virastouudistuksen vuoksi sekä HCT-ajoneuvoyhdistelmän ja raskaan moottorikelkan tieliikennekäyttöön hyväksymisen jälkeen. Näitä koskevat säännökset sisältyvät voimassa olevaan tieliikennelakiin (267/1981) ja ajoneuvojen käytöstä annettuun asetukseen (1257/1992), jotka kumoutuvat uuden tieliikennelain tullessa voimaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen