Ohjelmat SM/2020/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Sisäministeriö

Esitys Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoitusohjelmakauden 2014–2020 kansallisen toimeenpano-ohjelman muuttamisesta

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Pauliina Eskola, Neuvotteleva virkamies p.029 5488263
Asia
Esitys koskee Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kansallisen toimeenpano-ohjelman muuttamista. Rahastolle on laadittu rahoitusohjelmakauden 2014–2020 kattava, rahaston perustamisasetuksen edellyttämä kansallinen ohjelma. Toimeenpano-ohjelma on laadittu sisäasioiden rahastoista annetun lain (903/2014) 4 §:n mukaisesti rahaston kansallisen ohjelman täytäntöönpanoa varten. Toimeenpano-ohjelmaan esitetään lisättäväksi Euroopan komission Suomelle maksaman uudelleensijoittamisen määrärahan osuutena yhteensä 13 304 500 euroa. Määräraha on komission kompensaatiota Suomelle kahden edeltävän varainhoitovuoden aikana vastaanotetuista kiintiöpakolaisista ja summa määräytyy maahan saapuneiden kiintiöpakolaisten lukumäärän perusteella. Ohjelmaa esitetään täsmennettäväksi sen osalta, miten lisärahoitus jakautuu rahasto-ohjelman tavoiteosioille. Valtioneuvosto päätti 27.2.2020, että Suomi ottaa Välimeren alueen Euroopan unionin ulkorajavaltioista yhteensä enintään 175 kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa. Päätöksen mukaan mahdolliset turvapaikanhakijoiden siirroista vastaanottojärjestelmälle aiheutuvat kustannukset voidaan kattaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sisältyvästä, komission Suomelle kompensoimasta uudelleensijoittamisen määrärahasta. Tämä edellyttää valtioneuvostolta päätöstä olemassa olevan rahaston toimeenpano-ohjelman muuttamisesta siten, että ohjelmaan lisättävästä yhteensä 13 304 500 euron määrärahasta yhteensä 12 000 000 euroa kohdistetaan ohjelman tavoiteosioon, joka liittyy sisäisten siirtojen kautta saapuvien henkilöiden vastaanotto-olosuhteiden turvaamiseen. Jäljelle jäävä osuus 1 304 500 euroa kohdistetaan ohjelmassa kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämistä koskevaan kansalliseen tavoitteeseen sekä rahaston hallinnointiin osoitettuun tekniseen apuun.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallisen toimeenpano-ohjelman 2014–2020 muutoksen. (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: (mom. 12.26.98 ja 26.01.24) Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston EU-rahoituksen perusosuus ohjelmakaudella 2014–2020 on yhteensä 26,5 miljoonaa euroa. Lisäksi rahaston kansalliseen ohjelmaan sisältyy yhteensä 58,9 miljoonaa euroa uudelleensijoittamisen sekä sisäisten siirtojen erillismäärärahaa. Virastot osoittavat valtion kansallista rahoitusta rahastosta tuettaviin hankkeisiin omien määrärahojensa puitteissa. Toimenpiteiden edellyttämä valtion rahoitus toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen. Uudelleensijoittamisen määrärahalla toteutettaviin toimiin ei edellytetä kansallista rahoitusta. Näin mahdolliset turvapaikanhakijoiden siirroista vastaanottojärjestelmälle aiheutuvat kustannukset voidaan kattaa täysimääräisesti EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoituksella. Komissiolta saatavat tulot budjetoidaan momenteille 12.26.98 EU:lta saatavat tulot ja arvioidut vuosittaiset maksatukset momentille 26.01.24 EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan. Määräraha on kehyksen ulkopuolista rahoitusta. Määräraha sisältyy vuoden 2020 talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen