Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2020/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi

U 5/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Petri Haapalainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064922
Asia

Komissio antoi 13.3.2020 lainsäädäntöehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1303/2013, 1303/13 ja 508/2014 muuttamisesta jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille ja muille talouden sektoreille tarvittavista erityistoimista investointien liikkeellesaamiseksi COVID-19-epidemiaan vastaamiseksi sekä komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1212/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi vakavan kansanterveyskriisin kohtaamille jäsenvaltioille ja hakijamaille. Komissio luopuisi vuonna 2020 velvoitteestaan periä jäsenvaltioilta takaisin Euroopan rakenne- ja investointirahastoista suoritettuja käyttämättä jääneitä ennakkomaksuja, mikä lisäisi jäsenvaltioiden maksuvalmiuksia kriisin hoitoon EU-tasolla noin 8 mrd. euroa. Komissio arvioi, että yhdessä kansallisen noin 29 mrd. euron rahoitusosuuden kanssa investointien kokonaismäärä voisi nousta 37 mrd. euroon. Koronavirusepidemian vaikutusten lieventämiseen käytettyjä menoja voitaisiin rahoittaa takautuvasti 1. helmikuuta 2020 alkaen ja tarvittaviin ohjelmamuutoksiin sovellettavia säännöksiä helpotettaisiin. Lisäksi tukikelpoisuussääntelyyn ehdotetaan muutoksia, mm. pk-yritysten käyttöpääoman väliaikaista rahoittamista.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Asetukset ovat suoraan sovellettavaa oikeutta Suomessa (mukaan lukien Ahvenanmaa). Suomen ennakkomaksut vapauttaisivat komission ehdotuksen mukaan EU-osarahoitusta 24 milj. euroa ja vastaavaa kansallista rahoitusosuutta 24 milj. euroa. Edellä mainitut summat eivät muuta Suomen käytettävissä olevia ohjelmavaroja 2014 - 2020. Suomessa joustojen ja uudelleensuuntaamismahdollisuuksien arvioidaan olevan melko rajalliset vuonna 2020, koska merkittävä osa rahoituksesta on jo sidottu. Komissio ehdottaa myös Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta annetun asetuksen muutosta siten, että käyttötarkoitukseen lisättäisiin kansanterveydellinen kriisi sekä nostettaisiin rahaston ennakkomaksujen määrä 50 milj. eurosta 100 milj. euroon. Kaikkiaan solidaarisuusrahaston enimmäismäärä vuonna 2020 on noin 1150,5 milj. euroa. Suomen rahoitusosuus EU-budjetista on tällä hetkellä noin 1,6%. Suomen laskennallinen osuus tilanteessa, jossa kaikki Euroopan unionin solidaarisuusrahaston määrärahat otettaisiin käyttöön olisi siten noin 18,4 milj. euroa. Tämän hetken arvion mukaan se voitaisiin hoitaa käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Valtion talousarvion rahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelun yhteydessä. Toimenpiteiden edellyttämä valtion rahoitus toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen