Hallituksen esitys LVM/2020/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.6.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 98/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Emil Asp, Viestintäneuvos p.029 5342498
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettu lakia. Esityksellä täytäntöönpannaan kansallisesti eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä annettu direktiivi (teledirektiivi) sekä audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin (AVMS-direktiivi) muutokset. Lisäksi direktiivien täytäntöönpanon yhteydessä ehdotetaan myös yksittäisiä muista EU:n säädöksistä sekä kansallisista tarpeista johtuvia muutoksia lainsäädäntöön. Esitys sisältää useita muutoksia muun muassa matkaviestinverkon toimilupia, huomattavaa markkinavoimaa ja käyttöoikeuden luovutusta, viestintäpalveluiden yleispalvelua, käyttäjien ja tilaajien oikeuksia, viestintäverkkojen turvallisuutta, vaaratiedottamista, audiovisuaalisia mediapalveluita sekä viranomaisten toimintaa koskevaan sääntelyyn. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös kuvaohjelmalakia, vaaratiedotteesta annettua lakia, maankäyttö- ja rakennuslakia sekä kuluttajansuojalakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 21.12.2020, AVMS-direktiiviin liittyvien säännösten osalta 19.9.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
Esitys edistää huippunopeiden yhteyksien saatavuutta ja lisää niihin tehtäviä investointeja. Esitys parantaa kuluttajansuojaa ja käyttäjän asemaa sekä viestintäpalveluiden saavutettavuutta. Vaaratiedottamiseen esitetyt säädösmuutokset parantavat onnettomuuksiin ja hätätilanteisiin liittyvien viestintäpalveluiden saatavuutta. Teleyrityksille ja audiovisuaalisten palveluiden tarjoajille tulee jonkin verran lisäkustannuksia ehdotetusta sääntelystä. Liikenne- ja viestintävirastolle sekä muille viranomaisille ei arvioida koituvan merkittäviä lisäkustannuksia. Esitetyn verkkoturvallisuutta koskevan sääntelyn mukaisesta kansalliseen turvallisuuteen perustuvasta viestintäverkkolaitteen poistomääräyksestä voi seurata korvausvastuita valtiolle. Korvauksen perusteena olisivat viestintäverkkolaitteen poistamisesta ja korvaamisesta aiheutuneet tosiasialliset kustannukset. Tällaisessa tilanteessa korvauksille tulisi varata määrärahoja. Riski korvausvastuun realisoitumisesta on kuitenkin epätodennäköinen, sillä saatujen tietojen mukaan viestintäverkkojen kriittisissä osissa ei nykytilanteessa ole kansallista turvallisuutta vaarantavia laitteita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen