Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.4.2020 14.30

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston periaatepäätös koronaviruspandemian aikaisten rajoitusten hallitusta ja porrastetusta purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvosto antoi 31.3.2020 valmiuslain mukaisen toimivaltuuksien käytön jatkamisasetuksen ja sen jälkeen 6.4.2020 soveltamisasetuksen 191/2020. Asetus tuli voimaan 14.4.2020 ja on voimassa 13.5.2020 saakka. Kyse on koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi annetusta asetuksesta. Kunta on voinut luopua varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat ovat voineet järjestää lapsen hoidon muutoin. Esiopetusta on järjestetty lähiopetuksena. Opetus neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen on järjestetty etäopetuksena. Poikkeuksena tähän 1-3 vuosiluokkien oppilailla, erityisen tuen päätöksen saaneilla oppilailla, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilailla sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilailla on ollut oikeus saada lähiopetusta. Lisäksi asetuksessa on säädetty, että näillä oppilailla on ollut oikeus saada etäopetusta huoltajan pyynnöstä. Valtioneuvosto on saanut sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n laatiman epidemiologisen arvion varhaiskasvatusta ja koulua koskevien rajoitteiden poistamisesta, jonka mukaan alle 16- vuotiaiden varhaiskasvatusta ja opetusta oppilaitoksissa koskevat rajoitukset eivät ole enää siinä määrin ja samalla tavalla toteutettuna välttämättömiä kuin valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönoton yhteydessä. Näin ollen valmiuslakiin perustuvien rajoitusten jatkamisella ei ole enää valtiosäännön edellyttämää välttämätöntä tarvetta. Tällä periaatepäätöksellä linjataan, että valmiuslain nojalla varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun asetuksen (191/2020) voimassaoloa ei enää jatketa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 13.5.2020 jälkeen. Perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain mukaiseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen palataan 14.5. alkaen hallitusti ja porrastetusti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa periaatepäätöksen koronaviruspandemian aikaisten rajoitusten hallitusta ja porrastetusta purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.