Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/34

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi (HE 28/2020 vp; EV 48/2020 vp)

HE 28/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. +358 295 163 515

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
 3. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän
 5. Laki Kevasta annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om Keva
 7. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
 9. Laki merimieseläkelain 3 ja 158 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 3 och 158 § i lagen om sjömanspensioner
 11. Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
 13. Laki kansaneläkelain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan kumoamisesta
 14. Lag om upphävande av 6 § 1 mom. 6 punkten i folkpensionslagen
 15. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen
 17. Laki eläketukilain 3 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 3 § i lagen om pensionsstöd
 19. Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 2 §:n 1 momentin 7 kohdan kumoamisesta
 20. Lag om upphävande av 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
 21. Laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 3 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.