Valtioneuvoston periaatepäätös TEM/2020/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.6.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi 2020-2023

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, p. +358 295 048 938

Asia

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian tavoitteena on: 1) edistää yritysten välistä tervettä kilpailua ja reiluja työmarkkinoita, 2) ennalta estää harmaata taloutta ja talousrikollisuutta, 3) turvata harmaata taloutta ja talousrikollisuutta torjuvien viranomaisten toimintaedellytykset sekä 4) kehittää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa ja viranomaisyhteistyötä. Strategian keskeisenä tavoitteena on muiden torjuntatoimenpiteiden ohella toteuttaa hallitusohjelmassa lueteltuja harmaan talouden torjuntaa edistäviä hankkeita. Strategian liittyvä toimenpideohjelma sisältää 23 hanketta ja niiden puitteissa useita konkreettisia toimenpiteitä. Ne toteutetaan eri ministeriöiden, virastojen ja sidosryhmien yhteistyössä.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi 2020—2023 (RV)

Vaikutukset

Strategialla edistetään kokonaisvaltaista, yhdenmukaista ja vaikuttavaa lähestymistapaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan. Samalla edistetään yritysten välistä tervettä kilpailua ja reiluja työmarkkinoita sekä estetään ennakolta yritystoiminnassa tapahtuvaa harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lainsäädännön kehittämistä nykyistä paremmin viranomaisten toimintaedellytyksiä tukevaksi sekä sitä, että operatiivisen viranomaistyön resurssit ja niiden oikea kohdentaminen turvataan. Lisäksi jatketaan viranomaisten tiedonvaihdon kehittämistä. Moniviranomaisyhteistyölle luodaan toimintamallit. Harmaan talouden ennaltaehkäisyä ja torjuntaa toteutetaan myös lisäämällä yritystoiminnan avoimuutta kiinnijäämisriskiä kasvattamalla sekä harmaasta taloudesta saatavaa hyötyä minimoimalla. Taloudelliset vaikutukset: Periaatepäätöksen linjaukset ja toimet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa. Vuosien 2021—2024 julkisen talouden suunnitelmassa harmaan talouden torjuntaan on osoitettu rahoitusta 4 660 000 euroa vuodelle 2021, 5 340 000 euroa vuodelle 2022, 3 950 000 euroa vuodelle 2023, joiden lisäksi vuodelle 2024 ohjelman toimeenpanoon olisi tarkoitus käyttää 5 000 000 euroa. Vuodelle 2020 toimeenpanoon on varattu yhteensä 1 050 000 euroa, joka kohdennetaan lisätalousarviossa ko. virastoille.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.