Ulkoministeriön asetus UM/2020/133

« Raha-asiainvaliokunta 27.8.2020 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoministeriön asetus ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista vuosina 2020—2022

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Risto Hakoila, Talousjohtaja p.029 5351287
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista (jäljempänä asetus). Asetus olisi voimassa 31.12.2022 saakka. Asetus annettaisiin valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla ja sillä kumottaisiin nykyinen ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annettu ulkoasiainministeriön asetus (377/2014). Asetus vastaisi sisällöltään pääosin nykyistä asetusta, mutta siihen tehtäisiin eräitä sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia. Uudessa asetuksessa säädettäisiin ulkoasiainhallinnon maksuista lukuun ottamatta oleskelulupamaksuja, kansalaisuusasioiden maksuja sekä viisumimaksuja, joista säädetään muualla laissa tai EU-lainsäädännössä. Ehdotuksessa esitetään, että edustustojen väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 34 §:ssä tarkoitettujen väestötietoilmoitusten välittäminen muuttuisi maksulliseksi (maksu 30 euroa). Ottaen huomioon yleinen kustannuskehitys asetukseen ehdotetaan jonkin verran maksutarkistuksia. Lisäksi asetuksessa ehdotetaan säädettävän julkisuuslain perusteella annettavien suoritteiden maksuista sekä ns. yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 nojalla annettujen suoritteiden maksuista.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Väestötietoilmoitusten välittämisen voidaan asetuksen voimaantulon jälkeen arvioida puolittuvan, mutta arvioon liittyy paljon epävarmuutta. On myös huomattava, että jo nykyisellään välitystehtävien lukumäärä on vaihdellut vuosittain. Vuosina 2016 – 2019 välitystehtäviä oli vuodessa enimmillään noin 6.100 ja vähimmillään noin 4.200. Mikäli väestötietoilmoituksia välitetään edustustoista Digi- ja väestötietovirastolle niiden muuttuessa maksulliseksi puolet vähemmän kuin aikaisemmin, voidaan alustavasti arvioida maksuasetukseen esitetyllä muutoksella olevan maksullisen toiminnan tuottoja suuruusluokaltaan noin 60.000 – 90.000 euron lisäävä vaikutus vuositasolla. Kokonaisuudessaan maksuasetuksen uudistuksella ei arvioida olevan merkittäviä ministeriölle tuloja tai menoja lisääviä vaikutuksia. Eräissä yksittäisissä maksuissa kansalaisilta perittävä maksu kohoaa. Suurin yksittäinen korotus on em. välitystehtävän muuttuminen maksulliseksi 30 euroon.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta