Hallituksen esitys TEM/2020/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.9.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 134/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Inkeri Lilleberg, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047092
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annettua lakia, biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia, biopolttoöljyn käytön edistämisestä annettua lakia ja Energiavirastosta annettua lakia. Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä lievennettäisiin vuoden 2020 osalta. Ehdotetun muutoslain tavoitteena on varmistaa, että Suomi pääsee sille asetettuihin sitoviin liikennesektoria koskeviin uusiutuvan energian tavoitteisiin sekä, että polttoaineita jakelevien yhtiöiden kustannukset eivät kohtuuttomasti kasva Covid-19 -epidemian myötä vähentyneiden liikennemäärien johdosta. Muilla ehdotetuilla lakimuutoksilla siirrettäisiin jakeluvelvoitteiden valvonta Verohallinnolta Energiavirastolle. Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2020. Muut esitykseen sisältyvät lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Jakeluvelvoitteen alaisten jakelijoiden velvoitteen täyttämisen joustavoittaminen pienentää kustannuspaineita. Jakelijoiden kohtaamat korkeammat kustannukset siirtyvät suurelta osin kuluttajien polttoainehintoihin ja siten joustavoittamisella voidaan välillisesti hillitä myös kuluttajahintojen nousua. Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia julkiseen talouteen. YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT: Jakeluvelvoitelain siirtymäsäännöksen muutoksen seurauksena biopolttoaineiden käyttö todennäköisesti aikaistuu siten, että vuodelle 2021 ennakoitua jakelua ja käyttöä siirretään jo vuodelle 2020. Tällöin myös vastaava päästövähenemä aikaistuu. Pitkällä aikavälillä vaikutukset ovat kuitenkin todennäköisesti vähäiset. ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET: Jakeluvelvoitelain sekä biopolttoöljyn jakeluvelvoitelain valvontatehtävistä johtuvat lisäresurssitarpeet voidaan toteuttaa resurssien uudelleenkohdentamisella ja hyödyntämällä uusiutuvan energian direktiivin (2018/2001) toimeenpanoon kohdistettuja resursseja.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen