Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2020/192

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.10.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös hybridistrategian toimintasuunnitelman toimeenpanoon liittyvistä suosituksista

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila, p. 029 5163338

Asia

Suomen Covid 19-epidemian tilanne oli kesällä 2020 hyvin rauhallinen, ja suuri osa uusista tartunnoista liittyi rajat ylittävään henkilöliikenteeseen. Elokuussa 2020 tartuntojen kokonaismäärä alkoi Suomessa nousta ja samalla kotoperäisten tartuntojen osuus kasvaa. Syys-lokakuun vaihteessa uusien tartuntojen ja altistuneiden määrä on kaikista varotoimista huolimatta kääntynyt kiihtyvään kasvuun. Epidemian leviämisen estämiseksi ja sen hillitsemiseksi Valtioneuvosto puoltaa, että valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö antavat valtakunnallisen suosituksen etätyön käytöstä osana koronavirusepidemian torjuntatoimenpiteitä. Lisäksi Valtioneuvosto puoltaa, että opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö antavat suositukset alueiden toimivaltaisille viranomaisille sekä oppilaitoksille ja korkeakouluille hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaisten rajoitustoimien toimeenpanoon.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman toimeenpanoon liittyvistä suosituksista

Vaikutukset

Valtakunnallisen ja alueellisten suositusten käyttöönotolla pyritään tukemaan alueellisia epidemian leviämisen estämistoimia. Epidemiatilanteen heikentymiseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti. Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Tehokas tartunnanjäljitys ja tartuntojen leviämisen estämiseen kohdennetut paikalliset ja alueelliset torjuntatoimet ovat avainasemassa myös valtakunnallisen epidemiatilanteen vaikeutumisen estämiseksi. Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu toimintasuunnitelmaan hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen Covid-19 -epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:26).

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.