Sopimuksen hyväksyminen LVM/2020/142

« Raha-asiainvaliokunta 17.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ostoliikennesopimus kaudelle 1.1.2021 – 30.6.2021 sisältäen option kaudelle 1.7.2021 – 31.12.2021

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Elina Thorström, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342393
Asia

Liikenne- ja viestintäministeriö hankkii VR-Yhtymä Oy:ltä niin sanottua ostoliikennettä henkilöjunaliikenteen kaukoliikenteeseen sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alueen ulkopuoliseen lähijunaliikenteeseen. Voimassaoleva liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymä Oy:n välinen ostoliikennesopimus on tehty ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR-Yhtymä Oy ovat neuvotelleet henkilöjunaliikenteen ostosopimuksen sisällöstä seuraavalle sopimuskaudelle, jolloin hankinnan piiriin tulisi myös nykyisen käyttöoikeussopimuksen piiriin kuuluva velvoiteliikenne. Sopimus alkaisi 1.1.2021 ja päättyisi 30.6.2021. Liikenne- ja viestintäministeriö voi kuitenkin jatkaa sopimusta 31.12.2021 asti ilmoittamalla option käyttämisestä kirjallisesti viimeistään 31.3.2021 mennessä. Optiokauden voimaantulo edellyttää eduskunnan myöntämää määrärahaa. Uusi sopimus korvaisi nykyisen sopimusjärjestelyn kokonaisuudessaan. Sovitulla kokonaisuudella turvataan hankinnan kohteena olevien liikennepalveluiden tarjonta koronatilanteessa. Liikennöintikorvaus perustuu VR-Yhtymä Oy:n liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä esittämään tarjoukseen. Tarjouksen perusteella liikennöintikorvauksen määrä kaudelta 1.1.2021 – 30.6.2021 on 27.797.111 euroa (alv 0 %). Arvonlisäverovelvollinen liikennöintikorvaus on siten 30.576.822,1 euroa (alv 10 %). Option käyttämisestä maksettava liikennöintikorvaus kaudelta 1.7.2021 – 31.12.2021 olisi 21.448.343 euroa (alv 0 %). Arvonlisäverovelvollinen liikennöintikorvaus optiokaudelta olisi siten 23.593.177,3 euroa (alv 10 %). Uuden ostoliikennesopimuksen voimaantulo 1.1.2021 edellyttää, että eduskunta on myöntänyt tarvittavan määrärahan ja sopimusvaltuuden valtion talousarvion momentille 31.20.55 (julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen siirtomäärä-raha 3 v). Optiokauden käyttäminen edellyttää 11 miljoonan euron (sis. alv) lisärahoitusta. Jos määrärahaa vähennettäisiin, sopimuksessa on sovittu muutosmekanismista, jolla hankittavan liikenteen määrää muutetaan yhteisesti sovitulla tavalla.

Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Liikennöintikorvaus ja samalla määräaikaisen sopimuksen yhteenlaskettu liikennöintikorvaus 30.576.822,1 euroa (alv 10 %), joka myönnetään momentilta 31.20.55. Summa pitää sisällään eduskunnan hyväksymässä vuoden 2020 7. lisätalousarvio-esityksessä henkilöjunaliikenteen hankintoihin myönnetyt 11 000 000 euroa ja 19 576 822,1 euroa junaliikenteen ostomäärärahaesityksestä, jonka suuruus vuoden 2021 talousarvioesityksessä on momentilla 31.20.55 kokonaisuutena 32 170 000 (alv 10%). Jos liikenne- ja viestintäministeriö päättäisi käyttää jatko-option, edellyttäen että eduskunta on myöntänyt sille määrärahan, koko sopimuskauden yhteenlaskettu liikennöintikorvaus olisi 54.169.999,4 euroa (alv 10 %).
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta