Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/64

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 173/2020 vp; EV 218/2020 vp)

HE 173/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Piritta Sirvio, Hallitusneuvos p.+35 8295330238
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, lain tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, lain Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta, lain valmiuslain 109 §:n muuttamisesta, lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Oppivelvollisuuslaki
 2. Läropliktslag
 3. Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta
 4. Lag om utbildning som handleder för examensutbildning
 5. Laki perusopetuslain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
 7. Laki lukiolain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av gymnasielagen
 9. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
 11. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
 13. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
 15. Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister
 17. Laki opintotukilain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av lagen om studiestöd
 19. Laki koulumatkatukilain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor
 21. Laki ylioppilastutkinnosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 20 § i lagen om studentexamen
 23. Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 ja 9 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 1 och 9 § i lagen om elev- och studerandevård
 25. Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 39 § i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
 27. Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om Sameområdets utbildningscentral
 29. Laki varhaiskasvatuslain 12 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 12 § i lagen om småbarnspedagogik
 31. Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 1 § i lagen om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata
 33. Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 1 § i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser
 35. Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 2 och 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
 37. Laki nuorisolain 11 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 11 § i ungdomslagen
 39. Laki valmiuslain 109 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 109 § i beredskapslagen
 41. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
 42. Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
 43. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 3 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
 45. Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
 46. Lag om ändring av lagen om unga arbetstagare
 47. Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 4 kap. 4 § i arbetsavtalslagen
 49. Laki merityösopimuslain 1 luvun 7 §:n ja 5 luvun 5 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 1 kap. 7 § och 5 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal
 51. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 20 § i lagen om främjande av integration
 53. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
 54. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 55. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 12 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåne
 57. Laki lastensuojelulain 24 ja 52 a §:n muuttamisesta
 58. Lag om ändring av 24 och 52 a § i barnskyddslagen
 59. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 ja 17 §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 13 och 17 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn