Hallituksen esitys VM/2021/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2021 10.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 233/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, p. +35 8295530238
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti arvonlisäverolakia. Covid-19-sairauden itse suoritettavassa testauksessa käytettävät in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet vapautettaisiin verosta. Vapautus koskisi sekä kotimaan myyntejä että ulkomailta tapahtuvia hankintoja. Myynnin vapautukseen liittyisi oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä vero. Ehdotus liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimiin, joilla helpotetaan koronaviruspandemian torjuntaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 ja se olisi voimassa 31.12.2022 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksen seurauksena kuluttajille myytäviin itse suoritettavaan testaukseen tarkoitettujen in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hintoihin ei lähtökohtaisesti sisältyisi veroa. Vaikutus riippuisi kuitenkin siitä, siirtyykö veron alennus hintoihin. Käytettävissä olevan tiedon perusteella voidaan arvioida veron alennuksen siirtyvän hintoihin osittain. Siltä osin kuin veron aleneminen siirtyy kuluttajahintoihin, alentuneet hinnat voivat lisätä kyseisten hyödykkeiden kysyntää. Vaikutus riippuu kunkin hyödykkeen kysynnän hintajoustosta. Puuttuvan tutkimustiedon ja pandemian poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi vaikutuksen suuruutta on vaikea arvioida. Ehdotuksen seurauksena valtion verokertymä alenisi kuluttajille tapahtuvan myynnin osalta arviolta noin 3 miljoonaa euroa vuodessa. Lopullisiin taloudellisiin vaikutuksiin vaikuttaisi mm. kansallinen koronavirustestausstrategia, julkisen terveydenhuollon osuus kotitestauksesta sekä yleinen tautitilanteen kehitys. Julkisrahoitteisten kotitestien käyttöönotolla olisi kaupallisten testien kysyntää ja niihin liittyvää verotuoton menetystä rajoittava vaikutus. Nämä ovat tekijöitä, joiden vaikutusta ei voida tässä vaiheessa arvioida.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen