Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 178/2020 vp; EV 6/2021 vp)

HE 178/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Anja Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295062078
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ydinenergialain muuttamisesta, lain Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n muuttamisesta ja lain Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen