Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta (HE 251/2020 vp; EV 9/2021 vp.)

HE 251/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Emmi Nykänen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342397
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen