Sopimuksen hyväksyminen LVM/2021/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eurooppalaiseen kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työtä koskevaan vuoden 1970 sopimukseen (AETR) tehdyn 14 artiklaa koskevan muutoksen hyväksyminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Mari Starck, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342042
Asia
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission alainen tieliikenteen työryhmä (The Working Party on Road Transport, SC.1) hyväksyi 114. kokouksessaan Genevessä 16.-18.10.2019 muutoksen, joka koski Eurooppalaiseen kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työtä koskevan sopimuksen (AETR) 14 artiklaa ((ECE/TRANS/SC.1/412, paragraph 16). YK:n pääsihteeri ilmoitti 23.10.2020 muutosehdotuksesta sopimusvaltioille. Sopimusmuutoksen nojalla Egypti saisi oikeuden liittyä AETR –sopimukseen. Muutos tulee kansainvälisesti voimaan noudattaen niin sanottua hiljaista hyväksymismenettelyä siten, että se katsotaan 21 artiklan 1-6 kohtien mukaisesti hyväksytyksi kuuden kuukauden kuluttua ilmoitetusta päivästä, jollei sitä siihen mennessä ole vastustanut kukaan artiklassa 14 mainituista sopimusvaltioista tai yhdeksän kuukauden kuluttua kuuden kuukauden määräajasta, mikäli jokin sopimusvaltio on edellä mainitun ensimmäisen kuuden kuukauden kuluessa toimittanut artiklan 21 kohdan 3 mukaisen ilmoituksen siitä, ettei ole vielä valmis hyväksymään muutosta eikä ole vastustanut sitä sen aikana. Hyväksytty muutos tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun se katsotaan hyväksytyksi.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Eurooppalaiseen kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työtä koskevaan vuoden 1970 sopimukseen (AETR) tehdyn 14 artiklaa koskevan muutoksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen