Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 237/2020 vp; EV 17/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 237/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Jenni Rantio, Hallitusneuvos p.029 5342075
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: Eduskunta edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö toimittaa vuosittain liikenne- ja viestintävaliokunnalle selvityksen vahvan sähköisen tunnistamisen markkinasta ja tarjonnasta kerätystä tiedosta ja arvion hintasääntelyn jatkamisen tarpeellisuudesta.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä lain vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen