Hallituksen esitys YM/2021/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 40/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Jussi Kauppila, Hallitussihteeri p.029 5250085
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jätelakia, ympäristönsuojelulakia, kemikaalilakia, rikoslakia ja elintarvikelakia. Osa ehdotetuista muutoksista on välttämättömiä EU:n jätesäädöspaketin ja pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun asetuksen täytäntöön panemiseksi, osa johtuu kansallisista tarpeista. Ehdotuksilla pantaisiin täytäntöön myös tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettuun direktiiviin (SUP-direktiivi) sisältyvät tuotekiellot ja merkintävaatimukset. Jätelaissa ja sen nojalla annettavissa asetuksissa säädettäisiin uusista jätteiden kierrätystä ja erilliskeräystä koskevista tavoitteista ja velvoitteista. Kunnan järjestämisvastuulla olevien erilliskerättävien jätteiden kuljettamisen osalta ehdotetaan siirtymistä kunnan keskitetysti järjestämään jätteenkuljetukseen. Pakkausten tuottajat ja kunnat velvoitettaisiin sopimaan yhteistoiminnasta pakkausjätteen erilliskeräyksessä asuinkiinteistöiltä sekä korvauksista, jotka tuottajat maksavat kunnille erilliskeräyksestä ja kuljetuksesta tuottajien järjestämään jätehuoltoon. Tuottajavastuujärjestelmiä koskevia vähimmäisvaatimuksia lisättäisiin ja täsmennettäisiin. Lisäksi uusilla säännöksillä pyrittäisiin saamaan kansainvälistä etäkauppaa harjoittavat toimijat osallistumaan tuottajavastuujärjestelmiin. Esitys lisäisi merkittävästi jätteitä koskevaan kirjanpitoon, seurantaan ja raportointiin liittyviä toiminnanharjoittajien ja viranomaisten velvollisuuksia. Esitys liittyy vuoden 2021 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan heinäkuussa 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksen pääasialliset vaikutukset kohdistuvat ympäristöön, kotitalouksiin, yrityksiin ja viranomaisiin. Lisääntyvä jätteiden erilliskeräys nostaisi yhdyskuntajätteen kierrätysastetta vähintään 5–10 prosenttiyksikköä nykyisestä. Erilliskeräyksen lisääminen nostaisi jätehuollon kokonaiskustannuksia ja sitä kautta myös kotitalouksilta perittäviä jätemaksuja. Asukkaan jätehuoltokustannuksia toisaalta laskisi sekajätteen määrän väheneminen ja se, että merkittävä osa pakkausjätteen kuljetuskustannuksista siirtyisi tuottajille. Jätealan yritysten liiketoimintamahdollisuudet lisääntyisivät uusien erilliskeräysvelvoitteiden ja kierrätystavoitteiden johdosta vuotuisen markkinan kasvaessa varovaisesti arvioiden noin 50 miljoonalla eurolla. Yritysten työvoimatarve jätealalla lisääntyisi vähintään 500 henkilötyövuodella. Erilliskerättävien jätteiden siirtyminen kunnan keskitettyyn kilpailutukseen muuttaisi kuljetusyritysten liiketoimintaympäristöä niissä kunnissa, joissa on tältä osin käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätettä tuottavien ja jätealalla toimivien yritysten hallinnollinen taakka lisääntyisi muun ohella uusien kirjanpito- ja raportointivelvoitteiden johdosta. Jätteitä ja tuotteita valvovien valtakunnallisten viranomaisten ja osin myös kunnan jätehuollon suunnittelusta ja järjestämisestä vastaavien viranomaisten työmäärä lisääntyisi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen