Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) STM/2021/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2021 15.45

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja

A 4/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Merituuli Mähkä, Hallitusneuvos p.029 5163575
Asia

Valtioneuvosto on 1.3.2021 todennut maassa vallitsevan valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 5 kohdan mukaiset poikkeusolot. Toteamista on edeltänyt yhteistoiminta tasavallan presidentin kanssa. Valtioneuvosto on antanut 5.3.2021 valmiuslain perusteella valtioneuvoston asetuksen 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (187/2021), joka on voimassa 11.3 - 30.4.2021. Käyttöönottoasetuksessa säädetään valmiuslain 88 §:n 1 kohtaan perustuen kunnalle mahdollisuus poiketa terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä. Eduskunta päätti 11.3., että asetuksen 2 ja 3 § on kumottava siltä osin kuin ne koskevat toimivaltuuksien soveltamista Ahvenanmaan maakunnassa. Muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Valtioneuvosto 11.3 teki mainitun Ahvenanmaan maakuntaa koskevan rajauksen muuttamalla valtioneuvoston asetusta muutosasetuksella 193/2021. Tämä asetus on valmiuslain 10 §:ssä tarkoitettu asetus 88 §:n 1 kohdan mukaisen toimivaltuuden soveltamisesta. Asetuksessa ehdotetaan, että mahdollisuus poiketa kiireettömän hoidon määräajoista koskisi vain erikoissairaanhoitoa, ja lisäksi toimivaltuutta ainakin tässä vaiheessa sovelletaan ainoastaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 18.3.2021 ja olla voimassa 30.4.2021 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja
Vaikutukset
Erikoissairaanhoidossa mahdollisuus poiketa kiireettömän hoidon määräajoista mahdollistaa terveydenhuollon resurssien käyttämisen covid-19 –epidemiasta johtuviin kiireellisen hoidon tehtäviin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen